Kinnergoorn

Home

 

 

     Tweete Afdeelung

April, April,
de weit nich, wat he will!
Mal Rägen un mal Sünnenschien,
denn hagelt' ok noch twüschendrin.
April, April,
de weit nich, wat he will.
 

Heile, heile Sägen!
Dree Dag Rägen,
dree Dag Sünnenschien,
ward bald wedder bäter sien.

 

 

 

Dor hest 'n Daler,
gah nah den Markt,
kööp di 'ne Kauh,
un 'n Kalw glieks dortau.
Dat Kalw, dat hett 'n Swänzchen.
Dideldideldänzchen.
 

Dat is de Duumen,
de schüttelt de Plumen,
de sammelt se up,
de dröggt se nah Huus
un de lütte Wicht
ett se alle up!

         

                               

      Krüsel, Krüsel! Kiekt ees an,
                  wie mien Krüsel danzen kann.
                  Un de Pietsch, de knallt dortau,
                  lött den Krüsel keene Rauh.
Wo deiht't weih?
Hol 'n bäten Snei,
hol 'n bäten koehlen Wind,
denn vergeiht allst ganz geswind.
 

               Bi'n Puppendokter 

           "Ach, leewer Dokter Pillenmann,
               kiek di doch ees mien Püpping an!
               Dree Dag lang hett se gor nix äten,
               hett ümmer blots so trurig säten.
               De Arms, de hängen dal as dot,
               se wull ok gor keen Zuckerbrod.
               Ach, leewer Dokter, segg mi iehrlich,
               is disse Krankheit siehr gefiehrlich?"

              "Fru Krause, wäsen 'S man nich bang!
               De Puls geiht ruhig, Gottseidank.
               Se hett to väl in't Stuw blots säten,
               se möt to Bett un düchtig sweeten.
               Dree Kievittseier gäwt ehr in,
               denn ward dat morgen bäter sien.
               Ick mütt nu gahn, will mi empfähln."
               Ick dank ok schön, up Weddersehn."

 

                 
Alle miene Aanten swimmen up den See,
Köpping in dat Water, Swänzken in de Höh.

Alle miene Duven sitten up dat Dack,
flüggt een in de Lüfte, fleigen alle nah.

Alle miene Höhners scharren in dat Stroh,
finnen se een Kuurn, sünd se alle froh.

Alle miene Gäuskens watscheln in den Grond,
söken in den Dümpel, warden kugelrund.
Aftellers

Een, twee, dree,
veer, fief, söß, soeben,
eene Buersfru kakt Röben,
eene Buersfru brad't Speck;
un du büst weg.

Eene mene mu,
rut büst du.

Een, twee, dree
Bodder up den Bree,
Solt up den Speck,
un du müttst weg.

 

 

 

Mien leiwer Brauder Argerlich
hett allens , wat he will,
un wat he will, dat hett he nich,
doch wat he hett, dat will he nich.
Mien leiwer Brauder Argerlich
hett allens, wat he will.
Vagels, de nich singen,
Glocken, de nich klingen,
Pierd, de nich springen,
Kinner, de nich lachen,
wat sünd dat för Saken?

torüch


                                      

         

Vagelhochtied

Een Vagel, de wull Hochtied maken                               
in den grönen Woold,
fiderallala, fiderallala,
fiderallalalala.

De Draußel wier de Brüdigam,                              
de Amsel wier de Bruuten.

De Lark, de leewe lütte Lark,
de bröcht dat Bruutpaar nah de Kark.

De Lünk, de kakt dat Hochtietsmahl,
frett sülwst de schönsten Bissen all.

Bi't Drinken un bi't Äten
würr't Danzen nich vergäten.

De Göös un ok de Aanten;
dat wiern de Musikanten.

De Pag'lun mit sien bunten Swanz
Makt mit de Bruut den iersten Danz.
                                 
Un mit de annern Vagels all
würr dat een schönen Hochtietsball.

De Puten, de Puten,
de trecken breede Snuten.

Bruudmudder wier de Uul,
nehm Awscheed mit Gehuul.

De Hahn, de kreihet: Gode Rauh!
Dor maken se de Kamer tau.

Nu is de Vagelhochtied ut,
un alle gahn vergnögt nah Huus.          

                         

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                          Beropen

             

Ick bün de Schauster Augustin        
un mak schöne Schauh;                 
grote Schauh, lütte Schauh,
witte Schauh un swarte Schauh.
Ick bün de Augustin.

Ick bün de Koeksche Katharein
un kak goode Supp;
dicke Supp, dünne Supp,
soete Supp un sure Supp.
Ick bün de Katharein.

                                  

Ick bün de Snieder Florian
un mak schöne Röck';
korte Röck', lange Röck',
wiede Röck' un enge Röck.
Ick bün de Florian.

Ick bün de Bäcker Valentin
un back goodes Brot;
wittes Brot, swartes Brot,
Eenpundbrot, Tweepundbrot.
Ick bün de Valentin.

                                    

                                     

                                            Danz mit mi

Leewe Swester, danz mit mi,
beide Hännen reik ick di,
eenmal hen, eenmal her,
rundherüm, dat is nich swer.

Mit de Hännen klapp, klapp, klapp,
mit de Fööt dunn trapp, trapp, trapp,
eenmal hin, eenmal her,
rundherüm, dat is nich swer.
Mit dat Köppken nick, nick, nick,
mit de Fingers tick, tick, tick,
eenmal hen, eenmal her,
rundherüm, dat is nich swer.

Noch eenmal dat schöne Späl,
wiel uns dat so good geföll,
eenmal hen, eenmal her,
rundherüm, dat is nich swer.
 

                  

 

                            Mudding

                 Mien Mudding, de is düchtig,
                 allst makt se flink un richtig.
                 Schafft to Huus un in 'n Bedreew,
                 Mudding, ick heww di so leew.
                 Un ick schenk di hüüt
                 disse lütte Margerit.

                                                                                   

             
torüch

Tweete Afdeelung

Abendleeder

Slap, Kinning, slap,
dien Vadder hödd de Schap,
dien Mudder melkt de bunte Koh.
Nu mak ok beide Oogen to -
slap, Kinning, slap!

 

Goden Abend, gode Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Nelken bestäken,
krup unner de Decken,
morgen früh will'n wi uns wedder spräken.

 

Slap, Kinning, slap,
dor buten steiht een Schap,
dat hett veer witte Fööt
un giwwt uns Melk, so sööt -
slap, Kinning, slap.

                             

Heww ick keen Fedderbett
slap ick up Stroh,
denn stäkt mi keen Fedderkiel,
bitt mi keen Floh.

 

Wie dat Läben so spält...

    Peterzill un Suppenkrut
wasst in unsen Garten.
Lütt Marie, de is mien Brut,
sall nu nich miehr warten.
Roden Wien un witten Wien -
morgen sall de Hochtied sien.
    

 

Wat klingelt de Kätel,
wat rappelt de Pott.
Wat danzt dat lütt Mäken,
watt flüggt ehr de Rock.
      Gistern abend wier Vedder Michel dor,
Vedder Michel wier gistern abend dor.
He nehm sien Brut woll bi de Hand
un danzt mit ehr de Däl entlang.

 

    

                    

Dit un dat, dit un dat,
dit un dat is ut.
Ick gah nich miehr na Greten hen,
se is nich miehr mien Brut.

 

Elsing kümmt, Elsing kümmt,
will mi ees besöken.
Wat bringt se mit? Wat bringt se mi?
Honnig un ok Koken.
                 

torüch